Přehled   |   Fotky   |   Vložit položku   |   Policie ČR   |   Média a podpora   |   Nápověda   |   Kontakt

Podmínky využívání služeb registru

Bez souhlasu vkladatele s Podmínkami využívání registru (dále jen Podmínky) nelze položku vložit.
Součástí podmínek je i otázka zpracování osobních údajů, souhlas vkladatele s jejich zpracováním je nezbytný ke splnění zákonných povinností provozovatele.

I. Provozovatel

Provozovatelem tohoto registru, je fyzická osoba xxx ( dále jen jako provozovatel)

II. Uživatel

Služeb tohoto registru může využívat kterákoliv fyzická i právnická osoba ( dále jen uživatel), za splnění níže uvedených podmínek.

III. Položka

Položkou se rozumí všechna data, pořízená v souvislosti s vložením a zpracováním dat, zejména texty, kontakty a volitelně fotky.

IV. Vkládání položek
 1. Vkládat položky mohou fyzické i právnické osoby zdarma.
 2. Součástí vkládacího procesu je i volba uživatelova hesla k položce. Toto heslo bude vyžadováno při ověření osoby vkladatele, při pozdější změně nebo výmazu dané položky.
 3. Vkládaná položka musí obsahově odpovídat účelu a zaměření registru.
 4. Vkládaná položka nesmí mít charakter reklamy, jakékoliv propagace nebo mít charakter předmětu podnikatelské činnosti - vedoucí k zisku.
 5. Bez písemného souhlasu provozovatele není povoleno vkládat odkazy na externí www stránky, ani jakýmkoliv způsobem externí www stránky propagovat.
 6. Položka nesmí být vkládána opakovaně.
 7. Uživatel smí vložit položku pouze pokud souhlasí s těmito Podmínkami využívání služeb registru.
 8. Uživatel si je vědom toho , že vložením položky nese plnou odpovědnost za obsah položky a pravdivost uvedených údajů. Dále si je vědom toho, a souhlasí s tím, že odpovídá za veškeré škody, které by event. vznikly provozovateli, uživateli, nebo třetí osobě v přímé nebo i nepřímé souvislosti s vložením, nebo zveřejněním položky či údajů , uvedených v textu položky.
 9. Uživatel nesmí vložit položku či data, která by mohla jakýmkoliv způsobem poškodit samotného uživatele, provozovatele, nebo třetí osobu.
V. Výmaz položek

Uživatel může kdykoliv položku, kterou vložil do registru smazat. Při odstranění položky bude vyzván k zadání svého hesla k položce (viz bod IV.- bod 2.). V případě, že dojde ke ztrátě , nebo zapomenutí hesla, může uživatel požádat provozovatele o jeho zaslání. Heslo bude zasláno na některý z kontaktů, uvedených v položce, pokud se provozovatel s uživatelem vzájemně nedohodne jinak.

VI. Provozovatel si vyhrazuje

Právo i bez udání důvodu kdykoliv provést nezbytné změny v položce, položku nezveřejnit, nebo ji smazat, zejména:

 • pokud je položka zařazena v nesprávné rubrice
 • pokud je položka v rozporu s těmito Podmínkami
 • pokud je v rozporu s dobrými mravy, nebo platnými zákony
 • i bez udání důvodu

a to bez nároku na jakoukoliv náhradu, nebo nebo náhrady případné škody vzniklé uživateli, nebo třetí osobě .

VII. Provozovatel nezodpovídá
 • za obsah položek
 • za zneužití či zveřejnění osobních dat, uvedených v položce
 • za škody, které by uživatelům, ev. třetím osobám vznikly přímo, nepřímo, či náhodně v souvislosti s užíváním služeb registru , nebo obsahem položky.
 • za zneužití, či použití informací a osobních údajů uvedených v položkách, nebo získaných nelegální cestou.
VIII. Osobní údaje

Vložením položky a odsouhlasením těchto Podmínek formou zaškrtnutí políčka před vložením položky do databáze, dává uživatel provozovateli generální souhlas se zpracováním a shromažďováním všech dat a osobních údajů, pořízených v souvislosti s vložením položky, nebo uvedených v obsahu položky. Souhlas se zpracováním osobních údajů je od uživatele vyžadován na základě povinnosti ze zákona a bez udělení tohoto souhlasu není možné položku do registru vložit a data zpracovat.
Získané osobní údaje jsou využity pouze za účelem provozu tohoto serveru a služby, nejsou předávány třetím osobám, ani jinak dále využívány.

IX. Platnost a účinnost těchto Podmínek

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění a provozovatel si tímto vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, nebo upravit.